Thông tư 71 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập, quản lý chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác.

Đối với hệ thống quốc lộ, kinh phí được bố trí từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Đối với các hệ thống đường địa phương (đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện), kinh phí được bố trí từ Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Các tổ chức, cá nhân quản ký khai thác tự chịu trách nhiệm cấp kinh phí đối với đường chuyên dùng, đường không do nhà nước khai thác, đường được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn từ NSNN.

Riêng đường thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), kinh phí thẩm tra an toàn giao thông được tính trong phương án tài chính của hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng ký trước ngày 1/2/2015, kinh phí thẩm tra an toàn giao thông được bố trí từ chi phí bảo trì đường xây dựng theo hợp đồng BOT, BTO của chủ đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra định kỳ đột xuất tình hình quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán chi phí thẩm tra đường bộ tại các đơn vị.

Các khoản chi không đúng chế độ, chi sai nội dung đều phải xuất toán thu hồi nộp NSNN; người nào lệnh chi sai người đó phải bồi hoàn công quỹ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2015.

Đức Minh