Liên quan đến thu tiền thuê đất, cử tri thành phố Hải Phòng phản ánh, ngoài những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19 đã làm trong thời gian qua, cử tri kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất 30% cho các doanh nghiệp ngừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các đối tượng thuê đất, trước mắt đến năm 2025 để doanh nghiệp và người dân ổn định và phát triển sản xuất.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trình cấp có thẩm quyền xem xét việc thu tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp
Trình cấp có thẩm quyền xem xét việc thu tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Minh Anh

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ quy định: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá về tình hình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình của đại dịch Covid-19 và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thu tiền thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thời gian tới./.