Cụ thể, tại báo cáo tài chính năm 2023 của SJC, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 4% so với năm 2022, từ 27.153 tỷ đồng lên 28.408 tỷ đồng. Biên lợi nhuận năm 2023 của SJC là 0,84%, giảm so với biên lợi nhuận gộp năm 2022 là 0,92%. Nhờ được hoàn nhập hơn 10 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư, SJC lãi 12,6 tỷ đồng trong hoạt động tài chính.

Kết thúc năm 2023, lợi trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của SJC tăng 27% và 24% so với năm 2022 lần lượt là 87,5 tỷ đồng và 61 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế của SJC năm 2023 vượt kế hoạch kinh doanh đề ra 7%, doanh thu giảm 5,8% so với kế hoạch.

Vàng bạc SJC đặt kế hoạch kinh doanh ra sao giữa bối cảnh thị trường vàng sôi sục sốt nóng?
Diễn biến doanh thu thuần của PNJ qua các năm. Ảnh: CafeF.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản SJC ở mức ở 1.898 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2022. Trong đó, chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn với gần 1.683 tỷ đồng, gồm: tiền và tương đương tiền (236 tỷ đồng), khoản phải thu ngắn hạn (77,6 tỷ đồng), hàng tồn kho (1.363 tỷ đồng), tài sản ngắn hạn khác khác (6,5 tỷ đồng).

Về phía tài sản dài hạn, chủ yếu nằm dưới dạng tài sản cố định (73,2 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn (122,7 tỷ đồng).

Tại bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của SJC tính đến cuối năm 2023 ở mức 1.578,4 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ 2022. Nợ ngắn hạn ở mức 320 tỷ đồng; trong đó, vay và nợ thuê tài chính là hơn 150 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, trong bối cảnh thị trường vàng liên tục "nóng" kể từ đầu năm đến nay, tại báo cáo kế hoạch kinh doanh gửi UBND TP. Hồ Chí Minh, SJC dự tính năm 2024 đạt doanh thu 30.145 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 92,7 tỷ đồng và 70,2 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời ròng theo đó chỉ đạt 0,23%.

Theo đó, kế hoạch doanh thu năm nay giảm 270 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 23% tương ứng với hơn 13 tỷ đồng. Kế hoạch này được ban lãnh đạo SJC đặt ra dựa trên mục tiêu sản lượng vàng miếng đạt 31.692 lượng và tiêu thụ 444.912 món nữ trang. SJC dự tính năm nay sẽ nộp thuế khoảng 93,6 tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2024, lãnh đạo SJC cho biết, năm nay, công ty sẽ tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh nữ trang để trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành về nữ trang, từ đó mở rộng thị trường kinh doanh sang khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, SJC cũng cho ra mắt những sản phẩm mới như đồ thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, kính mắt và kết hợp với các công ty du lịch lữ hành áp dụng mô hình kinh doanh mới.

Tại báo cáo tài chính năm 2023, SJC bị kiểm toán nêu ý kiến loại trừ liên quan đến việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Cụ thể, Công ty TNHN Kiểm toán và tư vấn A&C cho biết, SJC đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên cơ sở ước tính giá trị hàng hóa có thể thu hồi theo Biên bản lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vàng và hàng nữ trang tại ngày 31/12/2023, do công ty tự đánh giá.

Với những tài liệu hiện tại SJC cung cấp, Công ty Kiểm toán A&C không có cơ sở để xác định tính đúng đắn của khoản dự phòng giảm giá này với số tiền lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là hơn 83,9 tỷ đồng (số liệu lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 25,9 tỷ đồng), số tiền hoàn nhập dự phòng trong năm 2023 là 10,7 tỷ đồng và số trích dự phòng bổ sung trong năm 2023 là 68,8 tỷ đồng.

Do vậy, công ty kiểm toán này cho biết không đủ cơ sở để xác định ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề trên đến bảng cân đối kế toán cũng như báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023.