Số cổ phiếu trên của Vĩnh Hoàn tương ứng với 20% số cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị hơn 374 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Vĩnh Hoàn sắp phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức
Vĩnh Hoàn sắp phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Ảnh: T.L
Phát Đạt đã phát hành thành công hơn 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ
YEG dự kiến phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Về tình hình tài chính, Vĩnh Hoàn có vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 9/2023 là 8.474 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản là 12.366 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn có giá trị 8.303 tỷ đồng, trong đó, nhóm tài sản có giá trị lớn nhất trong tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho với 3.925 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho nếu tính theo nguyên giá là gần 4.350 tỷ đồng, nhưng công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tới 425 tỷ đồng, chiếm tới gần 10% giá trị hàng tồn kho theo nguyên giá ban đầu.

Một trong những nhóm tài sản khác phải thực hiện trích lập dự phòng với tỷ lệ khá lớn là chứng khoán kinh doanh. Giá trị chứng khoán kinh doanh của doanh nghiệp này theo giá đầu tư là hơn 178 tỷ đồng, nhưng phải trích lập dự phòng tới hơn 45 tỷ đồng.

Đây là các khoản Vĩnh Hoàn đầu tư vào một số cổ phiếu bất động sản như NGL (Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long), DXS (Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh), KBC (Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc)./.