Trong thời gian qua, thực hiện Văn bản số 2422/UBND-KTTH ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và Trái phiếu Chính phủ năm 2013, các chủ đầu tư đã cam kết và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đến hết ngày 31/12/2013.

Đến nay, cơ bản các chủ đầu tư đã giải ngân đúng tiến độ cam kết. Tuy nhiên, UBND tỉnh cho biết vẫn còn một số chủ đầu tư thực hiện chậm. Cụ thể, đến hết tháng 11, số kế hoạch vốn không thực hiện đúng cam kết là 30,311 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 15,511 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 14, tỷ đồng.

Để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo đúng chỉ đạo tại văn bản nêu trên, ngày 20/12/2013, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành tiếp Văn bản số 3782/UBND-KTTH yêu cầu:

Các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp không có khả năng giải ngân, yêu cầu có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh trước ngày 25/12/2013. Đến hết ngày 31/12/2013, chủ đầu tư nào không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các chủ đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2013 các nguồn vốn nêu trên đúng theo quy định hiện hành./.

Theo backan.gov.vn