Đôn đốc xử lý dứt điểm các kiến nghị về quyết toán ngân sách của Kiểm toán Nhà nước
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm đã được Kiểm toán Nhà nước kết luận. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 của Quốc hội, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11540/BTC- KBNN ngày 8/10/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 22/2021/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019.

Tại công văn này, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị được kiểm toán tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2019 và các năm trước.

Tuy nhiên đến nay, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị được kiểm toán thì tỷ lệ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2019 và các năm trước còn thấp, các kiến nghị vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Để đảm bảo tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị được kiểm toán tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại đã được Kiểm toán Nhà nước kết luận, kiến nghị từ năm 2018 trở về trước chưa thực hiện.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến tài chính, ngân sách năm 2019 và các năm trước gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cùng với báo cáo quyết toán NSNN năm 2020 theo quy định.