TP. Hồ Chí Minh: Sẽ cơ bản hoàn thành sắp xếp doanh nghiệp nhà nước vào năm 2025 “Doanh nghiệp nhà nước mơ được cơ chế của doanh nghiệp tư nhân” Tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2022 Tháng 11/2022: Gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới, 10.523 doanh nghiệp rút lui

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo các hình thức: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể); chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước (thoái vốn) giai đoạn 2022-2025.

Giữ nguyên vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp

Theo quyết định này, giai đoạn 2022-2025 sẽ duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thực hiện cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp; thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp; giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp. 21 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022-2025.

Giai đoạn 2022-2025: Cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, thoái vốn 141 doanh nghiệp

Giai đoạn 2022-2025 sẽ thực hiện cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp; thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp.

Danh mục các doanh nghiệp được sắp xếp lại được quy định chi tiết tại các phụ lục kèm theo quyết định. Theo đó, phụ lục I về kế hoạch duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2022-2025 (Danh mục doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022-2025).

Phụ lục II là kế hoạch thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể giai đoạn 2022-2025 (Danh mục doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể giai đoạn 2022-2025).

Phụ lục III là kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 (Danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025).

Phụ lục IV về danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022-2025.

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc: Bộ Y tế, UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp chưa được quy định tại quyết định này (không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước) thực hiện sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ tình hình thị trường, doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

Để thực hiện kế hoạch này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc có văn bản chấp thuận và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 đối với các doanh nghiệp nhà nước, theo quy định tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, quyết liệt thực hiện cổ phần hoá, hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn 2022-2025 đối với các doanh nghiệp được liệt kê tại Mục 1 Phụ lục II ban hành kèm theo quyết định này; tổ chức thực hiện thoái vốn theo lộ trình và đảm bảo Nhà nước nắm giữ tỷ lệ vốn tại doanh nghiệp, theo khung quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025 đạt được tỷ lệ như đề xuất đối với các doanh nghiệp nêu tại Mục 1 Phụ lục III ban hành kèm theo quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về công tác triển khai và kết quả thực hiện.

Giai đoạn 2022 – 2025: Cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, thoái vốn 141 doanh nghiệp
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp ngày 19/10/2022.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương sắp xếp đối với từng doanh nghiệp quy định tại Phụ lục IV trong quý I/2023; cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết về việc thực hiện sắp xếp đối với các doanh nghiệp nêu tại Mục 2 Phụ lục III và các công ty cổ phần thuộc diện giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành; chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn sớm hơn lộ trình được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp không thực hiện được theo quyết định này do điều kiện thị trường không thuận lợi hoặc gặp vướng mắc, khó khăn khách quan, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại các văn bản cá biệt.

Đối với trường hợp không đảm bảo tỷ lệ theo khung hoặc/và không thực hiện được trong giai đoạn 2022-2023 do nguyên nhân chủ quan, đề nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và gửi Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại quyết định này trong giai đoạn 2024-2025.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động rà soát, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các trường hợp chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về điều khoản chuyển tiếp, quyết định nêu rõ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày 29/11/2022 (ngày quyết định có hiệu lực) thì thực hiện như sau:

Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi xây dựng phương án theo Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo quyết định này và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Đối với các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, thoái vốn thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và tiếp tục xây dựng phương án để thực hiện thoái vốn theo tỷ lệ quy định tại Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo quyết định này.