Trong năm 2021, công ty đã bù đắp dòng tiền bằng việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty con và một phần bán các công cụ nợ. Nhờ những động thái này, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư năm 2021 dương tới 2.770 tỷ đồng.

HNG có 2.849 tỷ đồng tài sản ngắn hạn
HNG có 2.849 tỷ đồng tài sản ngắn hạn
DHC có kế hoạch vay vốn ngắn hạn tại một loạt ngân hàng Thép Thái Nguyên (TIS): Bấp bênh khả năng trả nợ khi tài sản ngắn hạn lép vế HHV - Nợ ngắn hạn là các nguồn vốn tài trợ cho tài sản dài hạn

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 là 8.018 tỷ đồng, đã giảm khá mạnh so với 15.990 tỷ đồng hồi cuối năm 2020.

Về tài sản, tài sản ngắn hạn của công ty ghi nhận con số 2.849 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn là 2 nhóm tài sản chiếm tỷ trọng chính. Cụ thể, giá trị hàng tồn kho là 1.557 tỷ đồng, còn giá trị các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.188 tỷ đồng.