Địa phương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng chống dịch Địa phương cân đối tạo nguồn chi cải cách tiền lương Sẵn sàng nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương vào năm 2022

Đồng thời, các bộ, ngành trung ương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Trong đó phạm vi, tỷ lệ trích số thu được để lại thực hiện theo quy định và khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2022 tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), bảo đảm không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao (nếu có).

Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt hơn 323 nghìn tỷ đồng
Việc tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương đã được thực hiện nhiều năm nay. Ảnh: TL.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định để tạo nguồn tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2025.

Ủy ban nhân dân các cấp khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải xác định tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định để tạo nguồn tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2025.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của các địa phương đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao./.