Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh
Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh
Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh
Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh

Vietnamnet.vn