Trước khi thực hiện giao dịch, Louis Land nắm giữ 4,35 triệu cổ phiếu TDH, theo đó tỷ lệ sở hữu là 3,86%.

Vừa qua, Louis Land đã hoàn tất việc mua thêm 1,46 triệu cổ phiếu THD, đưa tỷ lệ sở hữu lên mức 5,16% vốn. Với tỷ lệ này, Louis Land đã trở thành cổ đông lớn của Nhà Thủ Đức.

Tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2021, kiểm toán viên nêu ý kiến ngoại trừ khi cho biết, công ty đã ghi nhận khoản phải nộp theo các quyết định của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính.

Các khoản này bao gồm thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn cao hơn quy định và tiền chậm nộp thuế là hơn 440 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty cũng ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn hơn 440 tỷ đồng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn cao hơn quy định và tiền chậm nộp thuế.

Kiểm toán viên cho biết dựa vào các thông tin hiện có không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định cơ sở hạch toán kế toán đối với khoản phải thu ngắn hạn khác này.

“Theo đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục này hay không và các ảnh hưởng liên quan có thể có đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ” - kiểm toán viên kết luận.

Theo kết quả kinh doanh bán niên, TDH có doanh thu thuần 430 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 218 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong kinh doanh nửa đầu năm 2021 của công ty này là doanh nghiệp có doanh thu hoạt động tài chính khá lớn với 304 tỷ đồng, trong đóng góp chính từ 293 tỷ đồng lãi thanh lý các khoản đầu tư./.

Chí Tín