Theo đó, bà Tú bị xử phạt 431,325 triệu đồng, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Mua bán
Ảnh minh họa

Nguyên nhân là do bà Tú không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: bà Trương Khả Tú – người có liên quan đến bà Lư Khả Trân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (mã TAR-HNX) thực hiện giao dịch mua 1.847.000 cổ phiếu TAR từ ngày 18/5/2021 - 24/5/2021 (tương ứng với 18.470.000.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR), mua 100.000 cổ phiếu TAR và bán 30.000 cổ phiếu TAR từ ngày 8/7/2021 - 13/7/2021 (tương ứng với 1.300.000.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR), bán 1.917.000 cổ phiếu TAR từ ngày 13/8/2021 - 18/8/2021 (tương ứng với 19.170.000.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR), bán 191.700 cổ phiếu TAR trong ngày 6/9/2021 (tương ứng với 1.917.000.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR) nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Bên cạnh việc phạt tiền, bà Tú bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4,5 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP./.