Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2023 của Seaprodex đạt 17,19 tỷ đồng, giảm 37,77% so với quý III/2022; giá vốn hàng bán đạt 8,97 tỷ đồng, giảm 15,02% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,31 tỷ đồng, giảm 81,08%; lợi nhuận sau thuế đạt 10,86 tỷ đồng, giảm 82,57% so với cùng kỳ.

Seaprodex: Lợi nhuận quý III giảm hơn 80%
Seaprodex: Lợi nhuận quý III giảm hơn 80%. Ảnh: T.L
Petrolimex đạt lợi nhuận quý I tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm trước DXG giải trình thế nào khi lợi nhuận giảm hơn 94% so với cùng kỳ năm trước?

Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế và doanh thu quý III/2023 của công ty giảm do doanh thu từ hàng hóa xuất khẩu giảm, dẫn đến chi phí giá vốn giảm 40,29% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính giảm 81,08% so với cùng kỳ do doanh thu từ cổ tức năm 2022 phát sinh chủ yếu trong quý III, trong khi doanh thu từ cổ tức năm 2023 ghi nhận chủ yếu trong quý II.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Seaprodex đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 63,3 tỷ đồng, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đạt 74,4 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ.

Seaprodex hiện có vốn chủ sở hữu là 1.892 tỷ đồng. Đến cuối quý III/2023, công ty đang có 631 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty này có giá trị tài sản dài hạn 1.624 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở 2 nhóm tài sản là đầu tư tài chính dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Tài sản cố định chỉ có giá trị 31,6 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn của công ty là 498 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn./.