Quyết định xử phạt nêu rõ, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt 65 triệu đồng do vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2022; thông báo thay đổi thành viên hội đồng quản trị; giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2022.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt do vi phạm về giao dịch và báo cáo
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Công ty thực hiện giao dịch với người quản lý doanh nghiệp của công ty.

Cụ thể, công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 31/3/2020 với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị để nhận chuyển nhượng bất động sản từ ông Lê Viết Hải với giá trị 120 tỷ đồng) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị công ty thông qua. Tổng mức phạt tiền đối với công ty là 190 triệu đồng./.