Thông tư này dự kiến sẽ ban hành để thay thế Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xây dựng dự thảo thông tư theo quan điểm tiếp thu có chọn lọc các quy định còn hiệu quả trên thực tế, điều chỉnh phù hợp với thay đổi của thị trường trong và ngoài nước. Cập nhật, bổ sung, thay thế các quy định để đồng bộ với các văn bản quy pháp luật mới được ban hành trong thời gian vừa qua của Ngân hàng Nhà nước.

Nội dung quy định trong thông tư phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác do Ngân hàng Nhà nước đã ban hành, không đưa ra các quy định mới, không hướng dẫn trái với các quy định có liên quan.

Các quy định hướng dẫn trong thông tư được xây dựng trên cơ sở đảm bảo cụ thể, chi tiết, dễ áp dụng trong thực tiễn triển khai thực hiện giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo thông tư gồm 5 chương, 22 điều. Trong đó, Chương I là Quy định chung (gồm 6 điều), Chương II - Quy định cụ thể (gồm 7 điều), Chương III là Chế độ thông tin báo cáo và xử lý vi phạm (gồm 2 điều).

Với 2 chương còn lại, Chương IV đề cập đến trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép và các đơn vị Ngân hàng Nhà nước (gồm 4 điều) và Chương V là điều khoản thi hành (gồm 3 điều).

Dự thảo thông tư quy định, với mỗi tổ chức tín dụng được phép, Ngân hàng Nhà nước chỉ thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với 1 đầu mối giao dịch đại diện cho mỗi tổ chức tín dụng được phép.

Đầu mối giao dịch đại diện cho tổ chức tín dụng được phép là trụ sở/ hội sở chính hoặc 1 chi nhánh của tổ chức tín dụng. Đầu mối này do tổ chức tín dụng được phép quyết định, đăng ký với Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ bằng các loại hình giao dịch: giao dịch giao ngay; giao dịch kỳ hạn; giao dịch hoán đổi; giao dịch quyền chọn; hoặc các loại hình giao dịch khác do Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn tối đa là 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch.

Thời gian giao dịch ngoại tệ chính thức của Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng được phép theo giờ làm việc chính thức của Ngân hàng Nhà nước vào các ngày làm việc trong tuần./.

Chí Tín