Mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT) có hiệu quả ở Việt Nam; thực hiện trách nhiệm là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG), phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong APG.

Đồng thời, mục tiêu cũng hướng tới góp phần bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

6 giải pháp để phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Việc đối phó với tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố luôn là công việc phức tạp, khó khăn. Ảnh: T.L
Nhiều thủ đoạn rửa tiền chưa có đủ hành lang pháp lý để kiểm soát Thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Giảm nguy cơ Việt Nam bị đưa vào danh sách Xám

Theo đó, kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Một là, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; hai là, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro rửa tiền và hợp tác trong nước; ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định của pháp luật về PCRT, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro.

Nhiệm vụ thứ tư là nâng cao hiệu quả công tác PCRT; thứ năm là, nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác PCRT. Nhiệm vụ cuối cùng là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng về công tác PCRT.

Một số mục tiêu cụ thể cần thực hiện trong kế hoạch hành động

Mục tiêu cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT của quốc gia, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCRT trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và hợp tác trong nước trên cơ sở thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và đầu mối xây dựng kế hoạch hành động quốc gia nhằm giải quyết những rủi ro rửa tiền được phát hiện theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia.