Ưu tiên các khoản chi ngân sách cần thiết trong dự toán năm 2023 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên và sử dụng vốn đầu tư công Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2022 tăng thêm để cải cách lương

Theo đó, trên cơ sở Luật NSNN, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan; nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội; đề án, nhiệm vụ theo phê duyệt của cấp thẩm quyền…, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng dự toán chi thường xuyên chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội, chính sách cho người dân.

Điều hành nợ công phải đảm bảo an toàn, bền vững
Chi thường xuyên năm 2023 phải đảm bảo các chính sách cho người dân. Ảnh: TL.

Dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành; kinh phí sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất theo quy định.

Không bố trí chi thường xuyên cho các nhiệm vụ mới về cải tạo, nâng cấp, mở rộng, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Riêng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo Nghị định 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và Nghị định số 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2016/NĐ-CP.

Dự toán chi thường xuyên năm 2023 nguồn NSNN của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể xây dựng gắn với việc triển khai Kết luận số 28-KL/TW; trong đó, quỹ lương tính theo biên chế được giao (nếu có) hoặc theo Kết luận số 28-KL/TW.

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể các tác động tăng hoặc giảm quỹ lương năm 2023 so với năm 2022; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như: đoàn ra, đoàn vào, khánh tiết, hội thảo, hội nghị; hạn chế tối đa mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, khuyến khích thực hiện khoản kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định.

Dự toán chi thường xuyên phải gắn với tinh giản biên chế

Dự toán chi thường xuyên năm 2023 nguồn NSNN của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể xây dựng gắn với việc triển khai Kết luận số 28-KL/TW; trong đó, quỹ lương tính theo biên chế được giao (nếu có) hoặc theo Kết luận số 28-KL/TW.