Hà Nội sử dụng hiệu quả tài sản công

Quản lý tài sản công đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 của thành phố. Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, năm 2023 trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Hà Nội đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, thể hiện từ những kết quả nổi bật, tích cực.

Theo đó, lũy kế đến hết năm 2023, UBND thành phố đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.427 cơ sở nhà, đất. Số lượng nhà, đất do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố được phê duyệt phương án sắp xếp lần đầu đạt tỷ lệ cao, trong số 6.764 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP có 6.018 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý, đạt 89%. Việc quản lý, sử dụng nhà, đất từng bước được quan tâm, phù hợp tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm và hiệu quả.

Hà Nội phê duyệt 151 xe ô tô công cho các đơn vị

Theo TP. Hà Nội, cuối tháng 2/2024, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội. Cụ thể, thành phố đã phê duyệt 151 xe ô tô công cho các đơn vị trực thuộc thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương quy hoạch xây dựng công sở, quản lý khai thác sử dụng công sở theo quy định, thành phố đã quyết định điều chuyển và tiếp nhận 17.480,4 m2 đất và 11.885,9 m2 nhà giữa các cơ quan, với nguyên giá theo sổ sách kế toán hơn 64,8 tỷ đồng, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán (SSKT) hơn 38,6 tỷ đồng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhà, đất.

Sở Tài chính đã ban hành quyết định thanh lý 13.236,9 m2 nhà, vật kiến trúc, với tổng nguyên giá theo SSKT hơn 26,8 tỷ đồng, giá trị còn lại theo SSKT hơn 2,2 tỷ đồng, phục vụ công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng phục vụ công tác xây dựng, cải tạo lại trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp tại các cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo HĐND, UBND thành phố xây dựng và ban hành Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Ngay sau khi đề án được triển khai thực hiện, thành phố đã thu hồi phần diện tích nhà, đất phải bàn giao về thành phố quản lý (quỹ diện tích tầng 1 nhà chung cư thương mại, quỹ nhà tạm cư...); thu hồi diện tích nhà, đất vi phạm, sử dụng chưa đúng mục đích để lập phương án giao quản lý, khai thác và xử lý theo quy định...

Bên cạnh việc sắp xếp lại nhà đất, thành phố tăng cường quản lý, sử dụng xe ô tô. Năm 2023, UBND thành phố đã ban hành quyết định điều chuyển 3 xe ô tô phục vụ công tác chung từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn định mức. Sở Tài chính đã ban hành quyết định thanh lý 76 xe ô tô, với tổng nguyên giá theo SSKT hơn 33,8 tỷ đồng.

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội và Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô thuộc thầm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp lại, xử lý xe ô tô trong năm 2024…

Sẽ rà soát, kê khai, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Mặc dù đạt nhiều kết quả nổi bật nhưng TP. Hà Nội thừa nhận công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, quản lý, sử dụng xe ô tô và khai thác tài sản công tại cơ quan, đơn vị vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết còn nhiều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân do nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến hoàn thiện, quản lý hồ sơ về nhà, đất (quyết định giao/cho thuê đất; hợp đồng thuê đất; giấy phép xây dựng) trong thời gian dài, nên hồ sơ nhà, đất không đầy đủ, thiếu tính hệ thống.

Đồng thời, công tác rà soát, kê khai, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng và tiến độ kê khai không đảm bảo, phải rà soát, hoàn thiện nhiều lần, mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, TP. Hà Nội đang chờ Chính phủ ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định số 151/2017/NĐ-CP để rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Nhằm nâng cao hiệu quả THTK CLP trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, thời gian tới TP. Hà Nội sẽ rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tốt đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”.

Hà Nội sử dụng hiệu quả tài sản công

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng và xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thực hiện công khai trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

Song song đó, thành phố tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài chính, tài sản công; cập nhật, chuẩn hóa thông tin tài sản công trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý, xử lý tài sản công.

Phát huy các nguồn lực từ tài sản công

Theo TP. Hà Nội, "Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030" đã đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; đồng thời rà soát phát huy các nguồn lực từ tài sản công thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tại đề án, thành phố xác định trong giai đoạn 2022-2025, tài sản công của thành phố đã có Cơ sở dữ liệu tập trung được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định. 100% tài sản chuyên dùng của thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức.

Đồng thời, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 90% đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt mới.

Thành phố cũng sẽ xử lý, khắc phục dứt điểm các vi phạm, tồn tại trong quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố giao cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, khai thác trên cơ sở quy định của trung ương và thành phố.

Chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định. 100% tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án…