Hội đồng tư vấn thuế xã, phường hoạt động không quá 5 năm Nâng vai trò hội đồng tư vấn thuế để chống thất thu Hộ kinh doanh được tham gia hội đồng tư vấn thuế Ít nhất 5 hộ tham gia một hội đồng tư vấn thuế xã

Thành phần của hội đồng tư vấn

Theo hướng dẫn của Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, thành phần của hội đồng tư vấn ngoài đại diện các cơ quan, đoàn thể của xã, phường, thị trấn, còn có các hộ kinh doanh.

Cụ thể, hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn gồm chủ tịch, hoặc phó chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn làm chủ tịch hội đồng. Đội trưởng hoặc phó đội trưởng đội thuế liên xã, phường, thị trấn hoặc tương đương làm thành viên thường trực.

Ngoài các thành phần chủ chốt trên đây, theo Thông tư 80/2021/TT-BTC thì thành viên hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn còn có một công chức phụ trách về tài chính thuộc UBND xã, phường, thị trấn; chủ tịch mặt trận tổ quốc; công an; tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban quản lý chợ của xã, phường, thị trấn.

Cán bộ Chi cục Thuế Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn về sử dụng hóa đơn. Ảnh: NM
Cán bộ Chi cục Thuế Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn về sử dụng hóa đơn. Ảnh: NM

Đặc biệt, thành viên hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn còn có đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn. Trường hợp địa bàn hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, thì chủ tịch UBND huyện quyết định việc thành lập hội đồng tư vấn thuế với các thành viên tương tự theo quy định.

Thông tư 80 cũng nêu rõ, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn phải đảm bảo các điều kiện nhất định.

Cụ thể, hộ, cá nhân kinh doanh phải chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về sản xuất kinh doanh và pháp luật thuế.

Có thời gian kinh doanh tối thiểu 3 năm tính đến trước ngày tham gia hội đồng tư vấn thuế. Trường hợp tại địa bàn không có hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động tối thiểu 3 năm, thì lựa chọn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thời gian hoạt động dài nhất. Ưu tiên những đại diện là tổ trưởng, tổ phó, trưởng hoặc phó ngành hàng sản xuất kinh doanh tại địa bàn xã, phường, thị trấn, hoặc chợ, trung tâm thương mại.

Thông tư 80 cũng hướng dẫn số lượng cụ thể của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn tối đa không quá 5 người. Chủ tịch UBND cấp quận, huyện căn cứ số lượng, quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để quyết định số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia hội đồng tư vấn thuế.

Hội đồng tư vấn hoạt động không quá 5 năm

Về việc thành lập hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn, Thông tư 80 hướng dẫn: Chủ tịch UBND cấp quận, huyện căn cứ số lượng, quy mô kinh doanh, cá nhân kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để tuyết định thành lập hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn theo đề nghị của chi cục trưởng chi cục thuế.

Hội đồng tư vấn thuế được thành lập và hoạt động trong thời hạn tối đa không quá 5 năm.

Quyền hạn của hội đồng tư vấn thuế

- Được tham gia tập huấn, phổ biến, nhận tài liệu về chính sách thuế, quản lý thuế hiện hành liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

- Được yêu cầu chi cục thuế cung cấp thông tin về tình hình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn.

Hội đồng tư vấn thuế được thành lập lại, hoặc bổ sung, thay thế thành viên hội đồng tư vấn thuế trong một số trường hợp cụ thể như: Thành lập lại hội đồng tư vấn thuế khi hết nhiệm kỳ; bổ sung, thay thế các thành viên do không còn đáp ứng theo đúng thành phần, bổ sung thêm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh...

Về thủ tục thành lập hội đồng tư vấn thuế, theo hướng dẫn của Thông tư 80, mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn đề xuất, giới thiệu và gửi danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia hội đồng tư vấn thuế cho chi cục thuế. Chi cục thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo danh sách để mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn lựa chọn.

Chi cục trưởng chi cục thuế căn cứ thành phần và danh sách tham gia hội đồng tư vấn thuế để đề nghị chủ tịch UBND cấp quận, huyện ra quyết định thàng lập hội đồng tư vấn thuế theo quy định.

Về nguyên tắc và chế độ làm việc của hội đồng tư vấn thuế, Thông tư 80 nêu rõ: Chủ tịch và các thành viên của hội đồng tư vấn thuế hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng tư vấn thuế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch hội tư vấn thuế về các nội dung theo đúng quy định.

Hội đồng tư vấn thuế họp, lấy ý kiến các thành viên về các nội dung tư vấn theo triệu tập của Chủ tịch hội đồng tư vấn thuế. Các cuộc họp của hội đồng tư vấn thuế được tiến hành khi có sự tham gia chủ trì của Chủ tịch hội đồng tư vấn thuế và ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.

Hội đồng tư vấn thuế có thể tổ chức lấy ý kiến các thành viên về các nội dung tư vấn thông qua phương tiện điện tử. Trường hợp ý kiến tham gia của các thành viên chưa thống nhất, thì phải tiến hành biểu quyết để quyết định theo đa số. Nếu kết quả biểu quyết ngang nhau, thì quyết định theo nội dung có ý kiến nhất trí của Chủ tịch hội đồng tư vấn thuế để làm cơ sở lập biên bản họp hội đồng tư vấn thuế.

Các cuộc họp của hội đồng tư vấn thuế phải được ghi biên bản (theo mẫu). Biên bản họp phải có chữ ký xác nhận của các thành viên trong hội đồng tư vấn thuế dự họp. Trường hợp lấy ý kiến thông qua bằng hình thức điện tử, thì thành viên thường trực hội đồng tổng hợp chung và ghi biên bản như cuộc họp trực tiếp.