Kết quả đấu giá biển số xe ngày 30/9: Giá chốt cao nhất thuộc về 1 biển số mã vùng Nghệ An
Giám sát tại 1 phiên đấu giá biển số ô tô của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: TL

Kết qu phiên đấu giá bui sáng

Khung gi t 8h-9h: Biển số 30K - 578.99 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 37K - 199.99 trúng đấu giá với số tiền 845 triệu đồng; biển số 30K - 455.88 trúng đấu giá với số tiền 70 triệu đồng; biển số 51K - 966.99 trúng đấu giá với số tiền 240 triệu đồng; biển số 30K - 519.75 trúng đấu giá với số tiền 80 triệu đồng; biển số 61K - 282.38 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 63A - 263.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 51K - 811.68 trúng đấu giá với số tiền 115 triệu đồng; biển số 65A - 392.39 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 76A - 236.79 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 37K - 236.88 trúng đấu giá với số tiền 55 triệu đồng; biển số 30K - 558.58 trúng đấu giá với số tiền 245 triệu đồng; biển số 30K - 555.89 trúng đấu giá với số tiền 275 triệu đồng; biển số 30K - 555.85 trúng đấu giá với số tiền 95 triệu đồng; biển số 51K - 822.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 81A - 355.68 trúng đấu giá với số tiền 80 triệu đồng; biển số 35A - 355.99 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng; biển số 43A - 797.99 trúng đấu giá với số tiền 170 triệu đồng; biển số 69A - 135.79 trúng đấu giá với số tiền 65 triệu đồng; biển số 99A - 666.22 trúng đấu giá với số tiền 50 triệu đồng.

Khung gi t 9h15- 10h15: Biển số 30K - 566.79 trúng đấu giá với số tiền 210 triệu đồng; biển số 30K - 556.38 trúng đấu giá với số tiền 120 triệu đồng; biển số 30K - 519.79 trúng đấu giá với số tiền 90 triệu đồng; biển số 30K - 577.77 trúng đấu giá với số tiền 360 triệu đồng; biển số 51K - 933.99 trúng đấu giá với số tiền 370 triệu đồng; biển số 20A - 689.89 trúng đấu giá với số tiền 385 triệu đồng; biển số 36A - 966.88 trúng đấu giá với số tiền 95 triệu đồng; biển số 30K - 618.66 trúng đấu giá với số tiền 165 triệu đồng; biển số 15K - 181.18 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng; biển số 30K - 595.99 trúng đấu giá với số tiền 220 triệu đồng; biển số 30K - 616.56 trúng đấu giá với số tiền 75 triệu đồng; biển số 30K - 511.66 trúng đấu giá với số tiền 275 triệu đồng; biển số 35A - 365.68 trúng đấu giá với số tiền 65 triệu đồng; biển số 30K - 585.79 trúng đấu giá với số tiền 95 triệu đồng; biển số 47A - 597.79 trúng đấu giá với số tiền 90 triệu đồng; biển số 60K - 399.39 trúng đấu giá với số tiền 100 triệu đồng; biển số 43A - 797.79 trúng đấu giá với số tiền 430 triệu đồng; biển số 15K - 167.89 trúng đấu giá với số tiền 190 triệu đồng; biển số 25A - 069.69 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng.

Khung gi t 10h30-11h30: Biển số 93A - 434.34 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 72A - 729.72 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 72A - 729.72 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 579.89 trúng đấu giá với số tiền 80 triệu đồng; biển số 51K - 797.99 trúng đấu giá với số tiền 360 triệu đồng; biển số 30K - 414.14 trúng đấu giá với số tiền 60 triệu đồng; biển số 37K - 198.99 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng; biển số 30K - 595.59 trúng đấu giá với số tiền 110 triệu đồng; biển số 88A - 636.39 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 586.89 trúng đấu giá với số tiền 305 triệu đồng; biển số 20A - 686.36 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 17A - 393.99 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng; biển số 12A - 219.99 trúng đấu giá với số tiền 135 triệu đồng; biển số 51K - 919.89 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng; biển số 30K - 559.79 trúng đấu giá với số tiền 275 triệu đồng; biển số 94A - 094.94 trúng đấu giá với số tiền 85 triệu đồng; biển số 35A - 367.89 trúng đấu giá với số tiền 185 triệu đồng; biển số 15K - 186.89 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 98A - 628.28 trúng đấu giá với số tiền 115 triệu đồng; biển số 36A - 988.99 trúng đấu giá với số tiền 230 triệu đồng; biển số 38A - 532.68 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng.

Kết quả phiên đấu giá chiều

Khung gi t 13h30-14h30: Biển số 92A - 345.68 trúng đấu giá với số tiền 70 triệu đồng; biển số 74A - 235.79 trúng đấu giá với số tiền 70 triệu đồng; biển số 30K - 399.68 trúng đấu giá với số tiền 440 triệu đồng; biển số 69A - 139.39 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng; biển số 99A - 656.56 trúng đấu giá với số tiền 225 triệu đồng; biển số 51K - 903.06 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 64A - 167.89 trúng đấu giá với số tiền 210 triệu đồng; biển số 98A - 667.89 trúng đấu giá với số tiền 160 triệu đồng; biển số 70A - 479.79 trúng đấu giá với số tiền 110 triệu đồng; biển số 51K - 928.28 trúng đấu giá với số tiền 120 triệu đồng; biển số 92A - 368.68 trúng đấu giá với số tiền 85 triệu đồng; biển số 78A - 178.79 trúng đấu giá với số tiền 125 triệu đồng; biển số 30K - 579.36 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 30K - 608.66 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 90A - 222.68 trúng đấu giá với số tiền 145 triệu đồng; biển số 37K - 237.89 trúng đấu giá với số tiền 170 triệu đồng; biển số 51K - 886.68 trúng đấu giá với số tiền 650 triệu đồng; biển số 30K - 561.35 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 99A - 683.83 trúng đấu giá với số tiền 90 triệu đồng.

Khung gi t 14h30 - 15h30: Biển số 61K - 288.68 trúng đấu giá với số tiền 250 triệu đồng; biển số 30K - 531.35 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 14A - 828.89 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng; biển số 76A - 268.68 trúng đấu giá với số tiền 185 triệu đồng; biển số 30K - 545.69 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 615.76 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 14A - 823.38 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 72A - 726.88 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 63A - 266.33 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 66A - 236.66 trúng đấu giá với số tiền 60 triệu đồng; biển số 81A - 356.79 trúng đấu giá với số tiền 175 triệu đồng; biển số 30K - 398.79 trúng đấu giá với số tiền 95 triệu đồng; biển số 51K - 822.88 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng; biển số 30K - 566.89 trúng đấu giá với số tiền 145 triệu đồng; biển số 51K - 868.79 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng; biển số 30K - 501.02 trúng đấu giá với số tiền 50 triệu đồng; biển số 88A - 625.58 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 585.89 trúng đấu giá với số tiền 180 triệu đồng; biển số 15K - 183.39 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 15K - 188.28 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng.

Kết quả, trong ngày hôm nay với 100 biển số được đưa ra đấu giá, có tới 55 biển số chốt dưới mức giá 100 triệu đồng; 1 biển số chốt mức giá 845 triệu đồng thuộc về biển số mang mã vùng Nghệ An; 54 biển số còn lại đều không vượt quá mức giá 500 triệu đồng/biển./.