Nghiêm cấm hành vi tác động, xúi giục khách hàng

Cụ thể, tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các TCTD nghiêm túc chấp hành quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, Thông tư số 52/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các văn bản có liên quan khác.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD cân nhắc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm với nhiều hơn 1 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhằm đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phân phối tới khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các TCTD tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm, trong đó lưu ý hoạt động đại lý bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chấp hành nghiêm quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm
Bảo đảm tất cả các khách hàng phải được giải thích rõ về quyền lợi của sản phẩm, nhận thức được các rủi ro đặc thù của sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đã lựa chọn trước khi ký vào hồ sơ yêu cầu. Ảnh: minh họa.

Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, đảm bảo tư vấn đúng quy trình đã được hướng dẫn và các quy trình khác do doanh nghiệp bảo hiểm ban hành.

Đối với bảo hiểm liên kết đầu tư, các ngân hàng phải có có văn bản chứng minh khách hàng đã được tư vấn đầy đủ, hiểu biết về sản phẩm bảo hiểm đã lựa chọn và sản phẩm bảo hiểm này phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, phải thực hiện phân tích thông tin khách hàng bao gồm nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, thực hiện khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, từ đó đưa ra tư vấn sản phẩm phù hợp dành cho khách hàng.

“Bảo đảm tất cả các khách hàng phải được giải thích rõ về quyền lợi của sản phẩm, nhận thức được các rủi ro đặc thù của sản phẩm đã lựa chọn trước khi ký vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; có văn bản chứng minh khách hàng đã được tư vấn đầy đủ, hiểu biết về sản phẩm bảo hiểm đã lựa chọn và sản phẩm bảo hiểm này phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng” – Văn bản của NHNN nêu rõ.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD xem xét triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm theo phương thức nhân viên của công ty bảo hiểm trực tiếp tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thay cho nhân viên của TCTD.

“Nghiêm cấm hành vi tác động, xúi giục khách hàng thay thế hoặc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện tại để tham gia hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư” – NHNN nhấn mạnh.

Công văn nêu rõ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và Trưởng Ban Kiểm soát của TCTD chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Tăng cường phối hợp công tác giữa 2 cơ quan quản lý

Cũng liên quan tới hoạt động bán bảo biểm qua kênh ngân hàng, ngày 5/10/2023 vừa qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Quy chế đề ra các nguyên tắc, phương thức phối hợp giữa hai đơn vị, trong đó nêu cụ thể trách nhiệm của mỗi bên trong việc phối hợp, xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; phân luồng thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan tới hoạt động đại lý bảo hiểm; định hướng xây dựng và kế hoạch thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động đại lý bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức tín dụng.

Nghị định số 46/2023/NĐ-CP đã quy định, bổ sung rõ hơn về yêu cầu đối với đại lý bảo hiểm là TCTD phải có quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của các nhân viên trong tổ chức đại lý.

Việc phối hợp công tác theo quy chế này sẽ giúp hai bên nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách; thanh tra, kiểm tra và giám sát; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp; phát hiện các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động đại lý bảo hiểm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả (nếu có); đảm bảo hoạt động đại lý bảo hiểm an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chấp hành nghiêm quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm
Quy định pháp lý đã có yêu cầu đại lý bảo hiểm là TCTD phải có quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của các nhân viên. Ảnh: Minh họa.

Được biết, vừa qua, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với NHNN và các đơn vị liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Trong đó, đã quy định, bổ sung rõ hơn về yêu cầu đối với đại lý bảo hiểm là TCTD phải có quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của các nhân viên trong tổ chức đại lý.

Quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng phải đảm bảo các nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý tuân thủ đúng các nguyên tắc hoạt động đại lý, các nội dung được ủy quyền tại hợp đồng đại lý và quy định của pháp luật có liên quan; cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát đối với chất lượng hoạt động đại lý của nhân viên trong tổ chức đại lý; việc xử lý vi phạm đối với các nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý khi trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý...

Ngoài ra, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn cũng đang hoàn thiện bước cuối cùng và dự kiến sẽ được ban hành trong tháng này. Trong dự thảo, Bộ Tài chính bổ sung một số quy định nhằm tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động đại lý, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kiểm soát hoạt động đại lý. Chẳng hạn như, yêu cầu ghi âm quá trình tư vấn đối với các sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm liên kết đầu tư; sửa đổi các giới hạn đối với các khoản chi phí hoa hồng, bổ sung giới hạn đối với chi phí thưởng, hỗ trợ đại lý nhằm hướng đại lý tới việc chú trọng vào chất lượng khai thác và duy trì hợp đồng bảo hiểm.../.