Kiểm tra công tác cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính tại Cục thuế Hà Tĩnh.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính tại Cục thuế Hà Tĩnh.

Tuy nhiên quá trình kiểm tra công tác này tại một số đơn vị đã cho thấy còn những điều cần tiếp tục hoàn thiện.

Cải cách trở thành hoạt động thường xuyên

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), đến nay các đơn vị trong hệ thống đều đã xây dựng cho đơn vị mình kế hoạch CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC, với các tiêu chí hết sức cụ thể và lấy đó làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của đơn vị cũng như cán bộ, công chức. Ví dụ tại Cục thuế Hà Tĩnh, năm 2018 ban hành kế hoạch CCHC, gồm 9 tiêu chí và 25 tiêu chí thành phần; năm 2019 ban hành kế hoạch CCHC, gồm 9 tiêu chí và 24 tiêu chí thành phần. Các tiêu chí này là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Trong công tác cải cách bộ máy hành chính, cho đến nay về cơ bản các đơn vị thuộc hệ thống thuế, kho bạc nhà nước, hải quan... đều đã thực hiện việc sáp nhập các đơn vị, cắt giảm các đầu mối, ổn định tổ chức, bộ máy theo đúng tinh thần nghị quyết của Trung ương, của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Có thể nói cho đến thời điểm này công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở các đơn vị ngành Tài chính đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, ngày càng phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và các cơ quan thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, hầu hết các đơn vị trong toàn ngành đều phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thông qua các phong trào này, nhiều sáng kiến cải cách đã được công nhận và ứng dụng trong thực tiễn giải quyết công việc. Ví dụ như: Cục Hải quan Hà Tĩnh được Tổng cục Hải quan công nhận các sáng kiến CCHC và kiểm soát TTHC. Kho bạc Nhà nước (KBNN) Kiên Giang trong năm 2018 đã xét công nhận 48 sáng kiến cấp cơ sở; năm 2019 xét công nhận 40 sáng kiến cấp cơ sở cho 114 cá nhân; trong đó có nhiều sáng kiến về cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nghiên cứu những phần mềm ứng dụng để áp dụng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ được thuận tiện, nhanh chóng, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị.

Trong công tác cải cách bộ máy hành chính, cho đến nay về cơ bản các đơn vị thuộc hệ thống thuế, KBNN, hải quan... đều đã thực hiện việc sáp nhập các đơn vị, cắt giảm các đầu mối, ổn định tổ chức, bộ máy theo đúng tinh thần nghị quyết của Trung ương, của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Có thể nói cho đến thời điểm này công tác CCHC và kiểm soát TTHC ở các đơn vị ngành Tài chính đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, ngày càng phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và các cơ quan thụ hưởng chính sách.

Một số điều cần tiếp tục hoàn thiện

Mặc dù công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, kiểm soát CCHC và TTHC đều đã được các đơn vị thực hiện hết sức nghiêm túc, tuy nhiên qua kiểm tra việc giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc hệ thống hải quan, KBNN, thuế cho thấy một số lỗi vẫn còn một vài đơn vị mắc phải, đó là việc lưu thừa một số giấy tờ không cần thiết. Theo giải thích của các đơn vị, việc lưu thừa này là do người nộp nộp thừa, đơn vị chưa chỉnh lý, trả lại chứ không phải do cơ quan thuế, hải quan, kho bạc yêu cầu phải nộp…

Việc giải quyết TTHC còn có trường hợp chưa đảm bảo thời gian theo quy định, do vướng mắc về hồ sơ đầu vào của cơ quan khác có liên quan. Có đơn vị hải quan còn chưa thường xuyên cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, khi có sự thay đổi về quy trình, thủ tục tại đơn vị (theo quy định tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó, tại một số địa phương, việc tiếp nhận hồ sơ đầu vào của người nộp thuế trước bạ phương tiện hoặc hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất được tiếp nhận qua bộ phận “một cửa” của trung tâm hành chính công. Tuy nhiên, phần mềm tiếp nhận hồ sơ của địa phương lại không có sự liên thông giữa các cơ quan liên quan với cơ quan thuế. Điều đó khiến cho tất cả các cơ quan liên quan đều phải nhập hồ sơ đầu vào, dẫn đến mất thêm thời gian trong việc thực hiện quy trình thủ tục của công chức tiếp nhận hồ sơ, gây ra việc chậm trả kết quả cho đối tượng thực hiện TTHC.

CCHC và kiểm soát TTHC là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Đảng, Nhà nước và đang ra sức thực hiện. Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thể chế hóa công tác này bằng các hành động hết sức quyết liệt và Bộ Tài chính đang là một trong những bộ dẫn đầu về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Tuy nhiên, để nhiệm vụ thành công hơn nữa thì các đơn vị cũng như toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong toàn ngành cũng như chính quyền các địa phương cần phải quyết tâm, đồng lòng, tiếp tục khắc phục những vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

Ngô Chí Tùng