Nghiên cứu sửa Luật Thuế xuất, nhập khẩu để gỡ vướng mắc
Tiếp tục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Theo đó, đối với mã hàng được giữ nguyên mã số, mô tả, qua rà soát cho thấy Danh mục ANTN 2022 có 9.781 dòng thuế có mã số và mô tả không thay đổi so với Biểu thuế nhập khẩu MFN hiện hành.

Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng này như hiện hành (không tác động đến số thu ngân sách và đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp).

Phương án chuyển đổi các dòng thuế trong Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi
Bộ Tài chính đề xuất phương án chuyển đổi cụ thể các dòng thuế

Đối với mã hàng theo Danh mục AHTN 2022 được tách thành các mã hàng khác nhau của Danh mục AHTN 2-17, qua rà soát cho thấy, Danh mục AHTN 2022 có 1.278 dòng thuế được tách ra từ các dòng thuế hiện hành.

Do đó, Bộ Tài chính đã thực hiện tách theo đúng Danh mục AHTN 2022 và quy định cùng mức thuế suất đối với các mã hàng này trên cơ sở mức thuế suất hiện hành của mã hàng gốc theo Danh mục AHTN 2017.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN của các mặt hàng này thuộc các mã này không thay đổi so với hiện hành.

Việc tách mã này chỉ tăng số lượng dòng thuế nên không tác động đến số thu ngân sách cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp./.