Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên chi hỗ trợ nhân đạo
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: HHBH

Tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo

Về quy định liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, nhằm góp phần hỗ trợ cho người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông, Nghị định 67/2023/NĐ-CP mở rộng nội dung chi và tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo.

Theo đó, trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, không thuộc phạm vi bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của người bị thiệt hại), mức hỗ trợ là 30% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên; 10% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%.

Nghị định cũng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo lên không vượt quá 30% (mức cũ là 25%) tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước (nếu có). Trường hợp trong năm Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã chi hết số tiền được chi hỗ trợ nhân đạo thì các hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo chưa được giải quyết sẽ được chuyển sang chi hỗ trợ nhân đạo của năm kế tiếp.

Về tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức chi tăng lên 17% (mức cũ là 15%) tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước (nếu có), nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông.

Cùng với đó, nghị định nêu rõ, mức chi hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp bảo hiểm trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm

Về mức chi hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm.

Nghị định cũng nêu rõ: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ưu tiên thực hiện các nội dung chi hỗ trợ nhân đạo, chi công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ và chi tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông... Như vậy, tỷ lệ từng nội dung chi của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã thể hiện các ưu tiên trong nội dung chi của quỹ, phù hợp với mục tiêu thành lập quỹ.

Trích tối đa 1% tổng số phí bảo hiểm đóng vào quỹ

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng quỹ, nghị định nêu rõ: Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và bảo đảm an toàn xã hội.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng góp, được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; có tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam và được sử dụng con dấu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Quỹ được quản lý và sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng quy định.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được hình thành từ các nguồn: đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; thu từ lãi tiền gửi; các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân…

Về đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, nghị định nêu rõ: Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối đa 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Trước ngày 30/4 hàng năm, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới quyết định tỷ lệ đóng góp vào quỹ và thực hiện thông báo tới Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm.

Trước ngày 30/6 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực hiện đóng góp vào tài khoản của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới 50% tổng số tiền theo quy định; trước ngày 31/12 hàng năm, doanh nghiệp nộp nốt số tiền còn lại./.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới khen thưởng cựu chiến binh

Đó là các tập thể, cá nhân Hội Cựu chiến binh Việt Nam có thành tích xuất sắc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2023. Trong giai đoạn này, toàn hội đã có hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến về tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã và đang phát huy có hiệu quả.