Thông tư này quy định về tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam của NHNN đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành (sau đây gọi là trái phiếu đặc biệt) theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.

Quy định mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC
Quy định mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC. Ảnh: T.L
Sẽ có quy định mới về lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi quy định cho vay các ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

Trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn phải đáp ứng đầy đủ một số điều kiện, trong đó, phải thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, đang được lưu ký tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và không phải là trái phiếu đặc biệt đang trong quá trình thanh toán.

Ngoài ra, trái phiếu này cũng phải không trong bảng kê trái phiếu đặc biệt mà tổ chức tín dụng đang đề nghị NHNN xem xét gia hạn thời hạn theo quy định của NHNN về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC.

Một điều kiện nữa là tại ngày tổ chức tín dụng lập bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn và ngày tổ chức tín dụng cập nhật bảng kê trái phiếu đặc biệt, thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt dài hơn thời hạn đề nghị tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn tối thiểu 6 tháng.

Thời hạn tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do NHNN quyết định, dưới 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt đến hạn sớm nhất trong bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở vay tái cấp vốn.

Thời gian gia hạn tái cấp vốn mỗi lần do NHNN quyết định, không vượt quá thời hạn tái cấp vốn và không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt đến hạn sớm nhất trong bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở gia hạn tái cấp vốn./.