Theo thông tư mới sửa đổi về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, một trong những nội dung mới được đề cập là tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm.

Đối với mội số loại giấy tờ có giá, tỷ lệ quy đổi bằng tỷ lệ tối thiểu giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với tổ chức tín dụng theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, cũng có một số loại tài sản bảo đảm được quy đổi với tỷ lệ bằng 120%.

Sửa đổi quy định cho vay các ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định cho vay các ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt. Ảnh: T.L
Các ngân hàng chuẩn bị tâm thế giảm tỷ lệ cho vay dài hạn Ngân hàng Nhà nước quyết định kiểm soát đặc biệt đối với SCB Sẽ sửa đổi một số quy định cụ thể cho giao nhận và hủy tiền

Trường hợp bên đi vay có tiền thu hồi từ quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt (sau đây gọi là tiền thu hồi nợ), trong thời hạn 5 ngày làm việc đầu tháng, bên đi vay phải trả nợ gốc của khoản vay đặc biệt này theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất, số tiền trả nợ bằng tổng số tiền thu hồi nợ phát sinh trong tháng trước liền kề.

Trách nhiệm thực hiện các chế độ báo cáo

Bên đi vay cũng phải báo cáo ban kiểm soát đặc biệt khi phát sinh trường hợp tài sản bảo đảm không đủ điều kiện quy định; cũng như báo cáo số tiền thu hồi nợ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tiền thu hồi nợ.

Thông tư 13 cũng quy định một số trách nhiệm trong thời gian vay đặc biệt, trong đó phải bảo quản, lưu giữ riêng các hồ sơ tín dụng phát sinh quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt.

Ngoài ra, bên đi vay không sử dụng tài sản đang được cầm cố, thế chấp cho khoản vay đặc biệt vào mục đích khác; theo dõi, đánh giá điều kiện của tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt; bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm theo quy định tại thông tư này./.