Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 110 tỷ đồng. Hiện tại, vốn điều lệ của Rạng Đông là hơn 120 tỷ đồng, tương ứng với hơn 12 triệu cổ phiếu. Đợt phát hành tăng vốn này của công ty sẽ làm vốn điều lệ tăng lên gấp gần 2 lần hiện tại.

Giá chào bán được tham chiếu theo giá trị sổ sách của cổ phiếu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Cụ thể, giá trị sổ sách là 93.853 đồng/cổ phần, theo đó giá phát hành dự kiến sẽ là 93.000 đồng/cổ phần.

Với số lượng và giá phát hành như trên, tổng số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành tính theo giá chào bán là 1.023 tỷ đồng. Mục đích phát hành để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Hòa Lạc, nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực xưởng LED, nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực xưởng phích.

Theo quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn tài trợ cho dự án đầu tư) thì đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ. Công ty sẽ phải hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó.

Trường hợp đợt chào bán bị hủy bỏ, nhà đầu tư đã nộp tiền sẽ được nhận lại tiền mua cổ phiếu đã nộp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi công ty nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đợt phát hành./.

Chí Tín