Theo phương án mới, dự án Nhà văn hóa Long Xuyên có tổng vốn đầu tư 1.452 tỷ đồng, trong đó, giá trị đất trúng đấu giá là 224 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn tự có là 450 tỷ đồng, vốn vay và vốn các nguồn khác là hơn 1.000 tỷ đồng. Theo đó, vốn tự có chiếm khoảng 31% tổng vốn của dự án.

Về đối tác góp vốn, Công ty Angimex (AGM) góp 50 tỷ đồng, tương đương 11,1% vốn góp; Công ty Louis Capital (TGG) góp 50 tỷ đồng, chiếm 11,1% vốn góp.

Dự án có 2 đối tác nữa là Công ty Louis Land (BII) và Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH), mối công ty góp 175 tỷ đồng, tương ứng 38,9% cổ phần.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, 3 công ty sẽ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Angimex để thanh toán tiền chuyển nhượng đất trúng đấu giá.

Sang giai đoạn 2, sau khi hoàn chỉnh thủ tục chuyển nhượng đất và xin giấy phép xây dựng, các bên sẽ thành lập công ty cổ phần (pháp nhân mới) để điều hành thực hiện dự án.

Dự án sẽ được hạch toán riêng và phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn, được thể hiện trên hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Về kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm 2021 của TGG đạt gần 18 tỷ đồng, tuy vậy vẫn tăng khá mạnh so với doanh thu thuần gần 4,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của công ty tại ngày 31/6/2021 có giá trị là 302 tỷ đồng, nhưng tài sản cố định chỉ có 343 triệu đồng.

Trước đó, doanh thu thuần cả năm 2020 đạt hơn 10,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2020 âm 43,5 tỷ đồng.

Tại báo cáo kiểm toán năm 2020, kiểm toán viên nêu ý kiến ngoại trừ cho biết, công ty phát sinh nghiệp vụ bán hàng cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 299 và ghi nhận doanh thu gần 8 tỷ đồng.

Kiểm toán viên cho biết việc ghi nhận doanh thu như trên là không phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Nếu số doanh thu trên không được ghi nhận thì chỉ tiêu “doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” trên báo cáo tài chính 2020 sẽ phải ghi giảm số tiền gần 8 tỷ đồng./.

Chí Tín