Theo đó, Thép Pomina vừa đưa ra bản dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dự kiến sẽ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đợt phát hành cổ phiếu sắp tới.

Thép Pomina phát hành cổ phiếu để trả nợ vay ngân hàng
Thép Pomina phát hành cổ phiếu để trả nợ vay ngân hàng. Ảnh: T.L
Thép Pomina giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát Vay để trả nợ cũ, tạo cạnh tranh nhưng không dễ “đảo nợ” ồ ạt

Theo dự thảo này, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Thời gian phát hành dự kiến trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Theo phương án sử dụng vốn, số tiền thu về dự kiến từ đợt phát hành sẽ khoảng hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, Thép Pomina dự kiến sẽ dùng 500 tỷ đồng để trả nợ vay tại 2 ngân hàng.

Số tiền còn lại được công ty sử dụng để bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, ứng trước cho nhà cung cấp, chi trả lương người lao động, trả gốc và lãi vay các nghĩa vụ khác…/.