hải quan

Ngành Tài chính luôn đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Tại thông báo này, Bộ Tài chính nêu rõ, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 75/NQ-CP, Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện rà soát, hoàn thiện kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý trên phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn; bảo đảm dữ liệu được cập nhập đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Các đơn vị thuộc Bộ phải xây dựng, trình Bộ ban hành hoặc báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Vụ Pháp chế kiểm soát chặt việc ban hành quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những quy định thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan trong quá trình thẩm định đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính chủ trì về mặt công nghệ, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính theo đúng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; bảo đảm 100% hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin thống kê và hệ thống thông tin phân tích dự báo của Bộ Tài chính kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Ngoài ra, phải bảo đảm 50% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan không phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Văn phòng Bộ chủ trì rà soát, tổng hợp trình Bộ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa, gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trước ngày 15/9/2021./.

Minh Anh