thủ tục

Việc cắt giảm nhiều TTHC và tăng cường dịch vụ công trực tuyến giúp người dân không phải thường xuyên đến cơ quan công quyền. Ảnh: TL.

Tính đến ngày 18/12/2014, số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giá trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính là 13 TTHC, trong đó: ban hành mới 9 TTHC cấp trung ương và 4 TTHC cấp tỉnh, đồng thời bãi bỏ 31 thủ tục cũ đã công bố trước đây, tỷ lệ thủ tục bãi bỏ là 42%.

Tính đến ngày 29/03/2017, đã tiếp tục rà soát bãi bỏ các TTHC và số thủ tục hành chính về giá còn 8 TTHC, bãi bỏ 2 TTHC, trong đó: bãi bỏ 1 TTHC cấp trung ương và 1 TTHC cấp tỉnh, tỷ lệ thủ tục được bãi bỏ là 20%.

Về cơ bản đến nay đã rà soát, bãi bỏ các TTHC không cần thiết trong lĩnh vực giá. Nhiều thủ tục được rà soát, cắt giảm ngay từ khi dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Đến nay, đã triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục Đăng ký giá của các DN thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính; thủ tục cấp và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại địa phương, hầu hết dịch vụ công trực tuyến đã đang thực hiện cấp độ 3 và đặc biệt một số địa phương đã triển khai mức cao nhất là dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện tiếp nhận các hồ sơ TTHC của dịch vụ công trực tuyến đa phần được các địa phương thực hiện theo mô hình tập trung tại Trung tâm hành chính công của tỉnh./.

Minh Anh