Theo kế hoạch, phạm vi thực hiện thống kê rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ gồm: TTHC nội bộ do đơn vị làm đầu mối, chủ trì thực hiện trong hệ thống NHNN; TTHC nội bộ giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với các cơ quan hành chính nhà nước do đơn vị làm đầu mối tham mưu giúp Thống đốc để thực hiện với các cơ quan hành chính nhà nước trong đó NHNN là cơ quan chủ trì, đầu mối triển khai thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước đưa ra lộ trình giảm thủ tục hành chính nội bộ đến 2025
Lộ trình cắt giảm các thủ tục hành chính nội bộ được thực hiện từ nay đến 2025. Ảnh: T.L
Ngân hàng Nhà nước phân cấp trong giải quyết thủ tục lĩnh vực quản lý ngoại hối Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời các vấn đề liên quan đến SCB Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng thêm 1% lãi suất điều hành

Các TTHC không thuộc phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, bao gồm: TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC; thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước; chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Kế hoạch xác định cụ thể các mục tiêu thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Về thống kê, công bố, công khai: trước ngày 1/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được thống kê, công bố (lần đầu) và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Về rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa, đối với TTHC nội bộ giữa NHNN với các cơ quan hành chính nhà nước: Trước ngày 1/1/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Đối với TTHC nội bộ trong NHNN: trước ngày 1/1/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC./.