Theo NHNN, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1015/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Mục đích để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước phân cấp trong giải quyết thủ tục lĩnh vực quản lý ngoại hối
NHNN sẽ phân cấp một số thủ tục xuống các chi nhánh tỉnh, thành phố. Ảnh: T.L
Phấn đấu cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ trong lĩnh vực hải quan Phân công, phân cấp hơn nữa trong quản lý nhà nước về giá

Trong đó, NHNN có 4 nhóm TTHC trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối cần phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ NHNN về NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Các TTHC bao gồm: (1) nhóm thủ tục cấp Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia; (2) nhóm các thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối; (3) nhóm các thủ tục đăng ký tài khoản truy cập trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh và (4) nhóm các thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1015, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc lồng ghép nội dung phương án phân cấp trong quá trình sửa đổi, bố sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp.

NHNN đã xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2016/TT-NHNN, trong đó, lồng ghép nội dung phân cấp các TTHC thuộc nhóm 3 và nhóm 4 nêu trên để thực thi phương án phân cập đối với 2/4 nhóm TTHC liên quan đến vay, trả nợ nước ngoài.

Đối với 2 nhóm TTHC còn lại, để thực hiện Quyết định số 1015, NHNN cũng phải xây dựng “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối”./.