Thuduc House bị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cưỡng chế gần 91 tỷ đồng
Sau kiểm toán, lợi nhuận Thuduc House “bốc hơi” gần 73%
Lịch sử giao dịch cổ phiếu TDH của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Cụ thể, ngày 30/3, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã có công văn giải trình gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Theo giải trình, trong báo cáo tài chính hợp nhất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp số trước kiểm toán của Thuduc House khoảng 30 tỷ đồng, thế nhưng, sau khi được đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Ernst và Young Việt Nam) thì lợi nhuận sau thuế chỉ còn hơn 8 tỷ đồng, chênh lệch 72,93%.

Lý giải về việc này, Thuduc House cho rằng, sự chênh lệch này đến từ việc tăng chi phí tài chính do tăng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư, cũng như tăng chi phí quản lý do tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quá hạn.

Trước đó như TBTCVN thông tin, ngày 16/3 Thuduc House đã nhận được 12 quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh từ số 275/QĐ-CT-CC đến 286/QĐ-CT-CC ngày 14/3 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty với số tiền gần 91 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của dự án đã hoàn thành. Mặt khác, công ty bất động sản này cũng tăng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do trích trước chi phí xây dựng.

Theo Thuduc House, trong năm 2022, tổng doanh thu của công ty theo báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng đều giảm so với năm 2021 do giảm doanh thu từ các hoạt động thanh lý tài sản, thanh lý các khoản đầu tư.

Tuy nhiên, công ty cũng đã tiết giảm được tối đa các khoản chi phí hoạt động, từ đó chuyển lỗ 890 tỷ đồng trong năm 2021 thành lãi hơn 8 tỷ đồng trong năm 2022.

Cụ thể, tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm do không phải trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho của công ty mẹ như năm 2021.

Chi phí tài chính cũng giảm khi giảm ghi nhận lỗ thanh lý các khoản đầu tư, giảm trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư đang nắm giữ so với năm trước đó. Đặc biệt, cả năm qua công ty này không phát sinh chi phí lãi vay, hiện không có dư nợ vay ngân hàng.

Các chi phí khác trong năm 2022 đồng thời giảm mạnh do công ty không phải ghi nhận thêm chi phí liên quan đến các khoản truy thu hoàn thuế giá trị gia tăng và lãi chậm nộp theo các quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh như năm 2021.

Sau khi làm việc với cơ quan thuế, công ty cũng được điều chỉnh giảm giá trị khoản phải nộp đã được ghi nhận theo các quyết định trong năm 2021 hơn 15 tỷ đồng./.