Theo NHNN, cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia cũng đang cần phát triển mở rộng phạm vi để đáp ứng các yêu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của NHNN từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng vay.

NHNN cũng cho biết, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, nhiều công cụ khai thác thông tin mạnh được đưa vào sử dụng, cùng với đó, yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin được quy định bổ sung. Theo đó, cơ sở pháp lý cần phải rà soát để đưa ra các quy định, tránh để các đối tượng lợi dụng khai thác thông tin nhằm trục lợi, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng vay.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, Trung tâm thông tin tín dụng thuộc NHNN (CIC) cũng đang tập trung nghiên cứu triển khai các cấu phần trong hệ thống công nghệ thông tin; nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới vào hoạt động nghiệp vụ. Đơn vị này cũng đặt ra yêu cầu phải tổ chức nâng cấp ngay một số ứng dụng phần mềm để nâng cao tính tự động hóa; triển khai xây dựng và thực thi chính sách an toàn thông tin; đa dạng kênh cung cấp thông tin...

Các quy định mới trong dự thảo theo đó sẽ được đưa ra và có tác động trực tiếp đến hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC, cũng như bảo vệ trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin tín dụng.

Dự thảo thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

Rà soát giữ lại các quy định còn phù hợp tại Thông tư 03 và bổ sung một số quy định để phù hợp với tình hình thực tế, cũng như đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Các nội dung quy định tại dự thảo thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch, giúp các tổ chức tín dụng dễ dàng thực hiện.