Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 793/QĐ-BTC ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án đổi mới quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính để thực hiện chuyển đổi số.

Mục tiêu nhằm xây dựng kế hoạch triển khai việc chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở rà soát, đánh giá, xác định cụ thể các quy trình nghiệp vụ trọng tâm cần chuyển đổi số của các đơn vị, làm căn cứ để các đơn vị triển khai chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ trong giai đoạn tới.

Tập trung xây dựng các nền tảng số trọng tâm ngành Tài chính
Lan tỏa các sáng kiến chuyển đổi số để phục vụ người nộp thuế. Ảnh TL

Trong đó, bao gồm: quản lý nghiệp vụ tài chính nhà nước (quản lý ngân sách nhà nước; quản lý dự trữ quốc gia; quản lý tài sản công; quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; quản lý về ngành kế toán, kiểm toán; quản lý lĩnh vực giá; quản lý về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp); quản lý thị trường tài chính (quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về bảo hiểm; quản lý tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính); quản lý nhà nước về hải quan; quản lý nhà nước về thuế.

Việc thực hiện đề án sẽ bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia; đảm bảo phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ) và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính (Quyết định số 1924/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Đồng thời, việc thực hiện này đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số; đảm bảo sự vận hành, liên thông trong các quy trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ công cho đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ tại từng đơn vị thuộc bộ; đảm bảo khả năng điều chỉnh, bổ sung, đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ trọng tâm ngành Tài chính phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Để thực hiện Đề án đổi mới quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính thực hiện chuyển đổi số, Bộ Tài chính đặt ra một loạt các nhiệm vụ, giải pháp, như: rà soát, đánh giá, xác định cụ thể các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của ngành Tài chính cần thực hiện chuyển đổi số; xác định cụ thể các điều kiện cần thiết để triển khai chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ; xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số…

Theo đó, Bộ Tài chính phát triển các nền tảng, hệ thống: tập trung triển khai xây dựng các nền tảng số trọng tâm ngành Tài chính, đặc biệt là nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu với vai trò là huyết mạch kết nối, trao đổi dữ liệu ngành Tài chính, đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Chính phủ./.

Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số

Để thực hiện Đề án đổi mới quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính thực hiện chuyển đổi số, Bộ Tài chính đặt ra một loạt các nhiệm vụ, giải pháp, như: rà soát, đánh giá, xác định cụ thể các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của ngành Tài chính cần thực hiện chuyển đổi số; xác định cụ thể các điều kiện cần thiết để triển khai chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ; xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số…

Theo đó, Bộ Tài chính phát triển các nền tảng, hệ thống: tập trung triển khai xây dựng các nền tảng số trọng tâm ngành Tài chính, đặc biệt là nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu với vai trò là huyết mạch kết nối, trao đổi dữ liệu ngành Tài chính, đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Chính phủ./.