Theo đó, quy định mới đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ cắt giảm việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cung ứng trung gian thanh toán đối với dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử.

Cắt giảm 167 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế Bộ Tài chính lên kế hoạch cắt giảm, đơn giản quy định liên quan hoạt động kinh doanh Đơn giản hóa tối đa các thủ tục trong lĩnh vực giá
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực ngân hàng
Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: T.L

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trong các trường hợp: hết hạn, bị thu hồi, sửa đổi, bổ sung và bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của tổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Đồng thời, quy định mới bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp giấy phép hoặc gửi văn bản từ chối cấp giấy phép dạng điện tử.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giảm hồ sơ giấy tờ, cắt giảm chi phí in ấn, bưu điện, tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

Tương tự, thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế cũng sẽ được thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của tổ chức kinh tế đề nghị chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế dạng điện tử.

Một số thủ tục khác cũng được chuyển sang dịch vụ công cấp độ 4, bao gồm: Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế…