Để thực hiện đợt lấy ý kiến cổ đông, Hudland đang thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lập danh sách cổ đông là 6/10/2021.

Hiện nay, Hudland chưa đưa ra kế hoạch kinh doanh điều chỉnh cụ thể ra sao, còn theo kế hoạch kinh doanh đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông đầu năm, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 là 135,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,7 tỷ đồng.

Theo đó, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 mà công ty đưa ra từ hồi đầu năm cũng đã khá khiêm tốn so với kết quả kinh doanh năm trước.

Trước đó trong năm 2020, doanh nghiệp này đạt doanh thu và thu nhập khác 194,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thế 86,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 74,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2021, doanh thu thuần của công ty đạt 47,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 46,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,1 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần trong nửa đầu năm 2021 âm hơn 29,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2020 là 74,3 tỷ đồng, trong đó công ty này dành 50 tỷ đồng để chia cổ tức, tương ứng mức chia là 25%./.

Chí Tín