Thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định mới Người nộp thuế nộp thừa số thuế phải nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả Doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào? Hộ kinh doanh được tham gia hội đồng tư vấn thuế xã, phường

Theo Điều 18 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế về việc khai thuế, tính thuế, phân bổ, quyết toán thuế và nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán thuộc trường hợp phải phân bổ thuế.

Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán thuộc trường hợp phải phân bổ thuế. Ảnh minh họa.
Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán thuộc trường hợp phải phân bổ thuế. Ảnh minh họa.

Về phương pháp phân bổ, theo hướng dẫn của Thông tư 80/2021/TT-BTC, số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp cho từng tỉnh, nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán bằng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp của hoạt động kinh doanh xổ số điện toán nhân với tỷ lệ (%) doanh thu bán vé thực tế từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tại từng tỉnh trên tổng doanh thu bán vé thực tế của người nộp thuế.

Về khai, tạm nộp hàng quý, Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý, nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định để nộp tiền lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tại từng tỉnh, nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.

Khi quyết toán thuế, người nộp thuế khai quyết toán khoản lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của hoạt động kinh doanh xổ số điện toán trên toàn quốc và nộp hồ sơ khai thuế (theo mẫu), phụ lục bảng phân bổ số lợi nhuận còn lại phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền phân bổ cho từng tỉnh, nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo quy định.

Trường hợp số đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế, thì người nộp thuế phải nộp số tiền còn thiếu cho từng tỉnh. Trường hợp số đã tạm nộp theo quý lớn hơn số phân bổ cho từng tỉnh, thì được xác định là số nộp thừa và xử lý theo quy định về nộp thừa./.