Đây là văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo kế hoạch sửa đổi thông tư mới, Ban soạn thảo dự kiến bổ sung thêm một số định nghĩa: Ngày có hiệu lực của hợp đồng phái sinh lãi suất, thời hạn thực hiện hợp đồng phái sinh lãi suất, thanh toán ròng… Bổ sung một số nguyên tắc mà các ngân hàng phải tuân thủ khi thực hiện kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng bổ sung quy định đối với sản phẩm hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền. Mục đích của quy định này nhằm làm rõ trường hợp khách hàng nhận ngoại tệ thì chỉ được sử dụng ngoại tệ đó để phục vụ cho các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng gốc của khách hàng hoặc phải bán cho ngân hàng, phù hợp với quy định về hạn chế giao dịch bằng ngoại tệ trong nước.

Một số nội dung nữa là sửa đổi quy định về giới hạn hoạt động kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất cho phù hợp với các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn. Sửa đổi, bổ sung nội dung về yêu cầu báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước theo hướng các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định về chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước./.

Chí Tín