Tại bảng cân đối kế toán, công ty có tổng tài sản 6.473 tỷ đồng tại ngày 30/6/2021, trong đó tài sản ngắn hạn là 5.691 tỷ đồng.

Giá trị các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm tài sản ngắn hạn với 4.106 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 1.236 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng có hơn 1.056 tỷ đồng bằng tiền (và các khoản tương đương tiền), khoảng 444 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho…

Tài sản dài hạn có giá trị 782 tỷ đồng, trong đó giá trị tài sản cố định còn lại chỉ còn khoảng 100 tỷ đồng, đã khấu hao phần lớn so với nguyên giá tài sản cố định đầu tư ban đầu 422 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, công ty có số dư nợ phải trả là 5.567 tỷ đồng, lớn gấp 6,1 lần so với vốn chủ sở hữu.

Về kinh doanh, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Limala trong 6 tháng đầu năm đạt 2.156 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2.129 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 8,9 tỷ đồng, cũng tăng được khoảng 9,8% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Lilama trong kỳ 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức dương 276 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 16,8 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 115 tỷ đồng.

Tại báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên cho biết, đến thời điểm phát hành báo cáo này, các công việc liên quan đến quyết toán cổ phần hóa vẫn đang tiếp tục được thực hiện./.

Chí Tín