Hỏi: Công ty đang tạm dừng hoạt động kinh doanh đến ngày 30/11/2022, trước đây sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Thông tư 32/2011/TT-BTC. Từ ngày 1/7/2022, hóa đơn đã đăng ký phát hành sử dụng theo các quy định trước đây không được sử dụng. Vậy công ty có cần làm thủ tục hủy và làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ngay không? Hay khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ra kinh doanh trở lại mới phải thực hiện?

Trả lời:

- Tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

2. Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:

c) Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

3. Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định”.

Căn cứ quy định trên và nội dung hỏi, trong thời gian công ty tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Ngay khi hoạt động kinh doanh trở lại, công ty phải sử dụng HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Đồng thời, phải hủy hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây và gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.