TT

Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết trong sáng 28/7.

Tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trong đầu tư công

Tại nghị quyết này, Quốc hội đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2021 - 2025 khoảng 32 - 34% GDP. Tỷ trọng vốn đầu tư công bình quân 5 năm khoảng 16 - 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 28%, phấn đấu khoảng 29% tổng chi NSNN, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trong đầu tư công;

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc hội giao; số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn.

Trong đó, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đáp ứng yêu cầu về tiến độ để cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 1); khẩn trương chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công và cơ bản hoàn thành các dự án đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ, khu vực miền núi phía Bắc, tuyến đường ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định các dự án quan trọng quốc gia theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch là 2.870.000 tỷ đồng. Bao gồm: vốn ngân sách trung ương 1.500.000 tỷ đồng (vốn trong nước 1.200.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng); vốn cân đối ngân sách địa phương 1.370.000 tỷ đồng. Dự phòng 10% kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội bố trí 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 50.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 30.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 20.000 tỷ đồng.

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, Quốc hội bố trí 65.795,847 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện 3 dự án: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 1) và dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được bố trí 38.738 tỷ đồng.

Đối với số vốn 78.719 tỷ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác, Quốc hội giao chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, không chia nhỏ dự án.

Ưu tiên thanh toán nợ đọng, vốn ứng trước, dự án dở dang

Thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025 được quy định rõ là:

Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công.

Phân bổ đủ vốn để hoàn trả số vốn ứng trước nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn trả.

Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch.

Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án.

Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu, quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia theo quy định pháp luật. Đối với các dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách trung ương, Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án đáp ứng đủ điều kiện, quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công, đến thời điểm Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, các khoản vốn chưa phân bổ, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các dự án đường ven biển, Chính phủ rà soát, tính toán kỹ việc bố trí vốn đầu tư, có giải pháp phù hợp để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, dở dang.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu và bảo đảm bố trí đủ vốn thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản, vốn ứng trước theo quy định.

Quốc hội cũng cho phép kéo dài kế hoạch vốn các năm 2017, 2018 sang giai đoạn 2021 - 2025 của 12 dự án với số vốn là 4.118,884 tỷ đồng theo Phụ lục số V kèm theo Nghị quyết này. Thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2022. Quá thời hạn trên không giải ngân hết, thực hiện hủy kế hoạch theo quy định.

Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương: các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hằng năm.

Hoàng Yến