hoa sen

Năm tài chính của Hoa Sen bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau. Ảnh: Hoa Sen

Theo đó, sản lượng tiêu thụ trong tháng 5 của Hoa Sen ước đạt 223.273 tấn, doanh thu ước đạt 4.566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 602 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng niên độ tài chính 2020 - 2021 (từ 1/10/2020 đến 31/5/2021), sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen ước đạt 1.518.392 tấn, doanh thu ước đạt 29.062 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.810 tỷ đồng.

Với kết quả này, doanh nghiệp ngành thép này đã thực hiện được 84% kế hoạch sản lượng, 88% kế hoạch doanh thu và 187% kế hoạch lợi nhuận niên độ tài chính 2020 - 2021.

5 tháng đầu năm 2021 (theo năm dương lịch), Hoa Sen đạt tổng sản lượng bán hàng mặt hàng tôn mạ 775.895 tấn, chiếm 37,2% thị phần, tăng 3,8% so với mức 33,4% thị phần của năm 2020.

Trong đó, sản lượng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2021 là 511.920 tấn. Với mặt hàng ống thép, Hoa Sen bán ra 221.531 tấn trong 5 tháng đầu 2021, chiếm 20,3% thị phần, tăng 3,5% so với mức 16,8% thị phần của năm 2020.

Theo kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2020 - 2021, doanh nghiệp ngành thép này đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Ước KQKD hợp nhất tháng 5/2021

Ước KQKD hợp nhất lũy kế 8 tháng đầu

NĐTC 2020-2021

Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2020-2021

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)/(5)

1

Sản lượng

Tấn

223.273

1.518.392

1.800.000

84%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

4.566

29.062

33.000

88%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

602

2.810

1.500

187%

Chí Tín