luật thống kê sửa đổi

Ảnh minh họa.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng nay 25/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình Quốc hội dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi).

Khắc phục chênh lệch số liệu thống kê

Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) gồm 9 chương và 74 điều (tăng 32 điều so Luật cũ). Trong đó, bổ sung 2 chương mới hoàn toàn là Chương V: “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến, công nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước” và Chương VIII: "Hoạt động thống kê ngoài nhà nước"…

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số nội dung chủ yếu như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với mọi hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, cụ thể hóa danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, quy định phân cấp rõ ràng giữa trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố của cơ quan thống kê Trung ương và bộ, ngành, địa phương.

Dự thảo Luật cũng bổ sung những quy định nhằm tăng cường năng lực thống kê quốc gia, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, đưa thống kê Việt Nam hội nhập đầy đủ và sâu rộng với cộng đồng thống kê khu vực và thế giới.

Đặc biệt, nhằm khắc phục chênh lệch số liệu thống kê giữa cơ quan thống kê Trung ương với địa phương và bộ, ngành, dự thảo Luật quy định trách nhiệm và vai trò của cơ quan thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của bộ, ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Trong trường hợp bộ, ngành không thực hiện ý kiến thẩm định của cơ quan thống kê Trung ương thì cơ quan thống kê Trung ương tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ (khoản 5 Điều 53).

Quy rõ trách nhiệm người có thẩm quyền công bố thông tin thống kê

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật thống kê (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, Ủy ban Kinh tế tán thành với Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi Luật thống kê là cần thiết nhằm khắc phục những bất cập của Luật thống kê hiện hành.

Về quy định việc cơ quan thống kê Trung ương có trách nhiệm thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành; thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; thẩm định phương án điều tra thống kê..., đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật.

Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ quan chịu trách nhiệm pháp lý đối với số liệu thống kê của bộ, ngành khi công bố trong trường hợp bộ, ngành giải trình với cơ quan thống kê Trung ương bằng văn bản về việc không tiếp thu ý kiến thẩm định. Có ý kiến đề nghị cần quy định quyền hạn được phản biện của tổ chức, cá nhân khi sử dụng các số liệu thống kê được công bố.

Về lịch công bố thông tin thống kê nhà nước, đa số ý kiến nhất trí với nội dung quy định 3 mức độ của số liệu thống kê được công bố gồm: số liệu thống kê ước tính; số liệu thống kê sơ bộ; số liệu thống kê chính thức. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị bổ sung quy định khắc phục tình trạng số liệu thống kê ở 3 mức độ trên có sự chênh lệch lớn, quy định trách nhiệm của người có thẩm quyền công bố thông tin thống kê và quy định lịch công bố thông tin thống kê bảo đảm kịp thời cho việc hoạch định chính sách và đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân...

Một số ý kiến cũng đề nghị quy định rõ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê của người làm công tác thống kê tại Điều 69; bổ sung quy định đối tượng hưởng thụ thông tin thống kê không thuộc cơ quan nhà nước; quyền tiếp cận số liệu thống kê nhà nước...

Một số ý kiến đề nghị xem xét quy định cơ quan thống kê Trung ương thuộc Chính phủ hoặc là tổ chức hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.../.

Hồng Chi